Uw winkelwagentje

Don't forget your free water bottle!

Dont miss out! Get your discount code

I already have one! Enter your discount code

You got your code by mail.

Your waterbottle discount code has been added to your cart!

GRATIS LEVERING VANAF €150

ALGEMENE VOORWAARDEN – JEUNE PREMIER

Artikel 1: Definities en algemeen

 • 1. “Premiers” betekent Premiers bv, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Vogelzangdreef 2 en met ondernemingsnummer 0502.478.410. §2. “De Klant” betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die goederen van Premier bestelt of koopt voor professionele doeleinden. §3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Premiers en de Klant, en er kan slechts schriftelijk en uitdrukkelijk van worden afgeweken. §4. Een afwijkend beding vervangt enkel het beding waarvan het afwijkt en geen andere elementen van de overeenkomst. §5. De nietigheid van een beding doet geen afbreuk aan de geldigheid van andere bedingen. §6. De Klant erkent dat zijn eigen algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1. Premiers heeft het recht om orders en potentiële klanten te weigeren zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden. §2. Een overeenkomst tussen Premiers en de Klant komt pas tot stand wanneer Premiers een order aanvaardt. §3. De aanvaarding van een order of een orderformulier gebeurt  stilzwijgend wanneer Premiers het order niet schriftelijk weigert uiterlijk tien dagen na ontvangst van het order. §4. Indien de Klant een order annuleert voor aanvaarding door Premiers, heeft Premiers recht op een vergoeding van 30% van de waarde van het order (exclusief btw). §5. Indien de Klant een order annuleert na aanvaarding door Premiers, heeft Premiers recht op een vergoeding van 100% van de waarde van het order (exclusief btw). §6. Elke aanvaarde bestelling brengt tussen Premiers en de Klant een aparte overeenkomst tot stand. §7. De opeenvolgende aanvaarding van bestellingen doet tussen Premiers en de Klant geen kaderovereenkomst of overeenkomst van onbepaalde duur ontstaan.

Artikel 3: Prijzen

 • 1. Alle prijzen zijn excl. belastingen en vervoers- en verpakkingskosten. §2. Premiers zal de Klant adviesprijzen bezorgen in functie van de prijszetting naar de eindklant toe. 

Artikel 4: Levering

 • 1.  De Klant zal de afgesproken leveringstermijn respecteren en op dat ogenblik de goederen in ontvangst nemen. §2. De Klant erkent dat weigering van de goederen wordt gelijkgesteld met annulering, dewelke de Klant verplicht tot betaling aan Premiers van een vergoeding van 100% van de waarde van het order (exclusief btw). §3. Het halen van de vooropgestelde leveringstermijn maakt voor Premiers een inspanningsverbintenis uit. §4. De goederen worden verzonden op risico van de Klant. §5. Alle zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet uiterlijk drie dagen na ontvangst via aangetekende brief worden gemeld. §6. Een verschil in kleurschakering tussen de afbeeldingen of stalen enerzijds en de geleverde goederen anderzijds wordt niet als gebrek beschouwd.

Artikel 5: Betaling

 • 1. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Premiers binnen de termijn erop vermeld. §2. Premiers mag kiezen op welke schuld van de Klant het de betalingen toerekent. § 3. De Klant mag de bedragen die hij aan Premiers verschuldigd is niet compenseren met bedragen die Premiers eventueel aan de Klant zou verschuldigd zijn. §4. Premiers mag de kredietwaardigheid van de Klant onderzoeken. §5. Premiers mag van de Klant een voorschot, volledige vooruitbetaling, het verschaffen van bijkomende informatie en/of het stellen van aanvullende zekerheden eisen alvorens over te gaan tot levering van goederen indien er aanwijzingen zijn dat de kredietwaardigheid van de Klant in het gedrang kan komen.

Artikel 6: Wanprestatie

 • 1. Bij gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen heeft Premiers, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, recht op (i) moratoire intrest van 10% per jaar of, indien deze hoger is, intrest berekend aan de intrestvoet voorzien in toepassing van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002, in ieder geval vanaf de vervaldatum van de factuur tot op het ogenblik van volledige betaling en (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 125, onverminderd het recht van Premiers op een hogere schadevergoeding als de schade van Premiers groter is. §2. Als de Klant een verbintenis niet nakomt kan Premiers naar keuze de uitvoering plus betaling van de hierboven vermelde vergoedingen of de ontbinding van de overeenkomst vragen. §3. In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant, heeft Premiers recht op teruggave van de reeds geleverde goederen en op een vergoeding van 30% van de netto aankoopprijs (exclusief btw), onverminderd het recht van Premiers op een hogere schadevergoeding als de schade van Premiers groter is. 

Artikel 7: Verplichtingen van de Klant 

 • 1. Premiers gebruikt een selectief distributiestelsel om het luxe-imago van Jeune Premier in stand te houden. §2. Dit artikel 7 beschrijft de voorwaarden waaraan een Klant moet voldoen opdat hij een erkend verdeler van de goederen van Premiers kan zijn. §3. De Klant zal steeds minstens 50% van het gamma van Premiers in zijn aanbod opnemen. §4. De Klant zal zijn website opbouwen en aankleden op een manier die aansluit bij de relevante professionele standaard en bij het luxe-image van de goederen van Premiers. §5. De Klant zal op zijn website (i) alle relevante productinformatie vermelden, waaronder minstens een maattabel en de afmetingen en het gewicht van de goederen; (ii) uitsluitend de door Premiers aangeleverde foto’s gebruiken; (iii) alle door Premiers aangeleverde foto’s gebruiken; (iv) uitsluitend de productnaam gebruiken die door Premiers wordt gebruikt en aangeleverd. §6. De Klant zal het beeldmateriaal van Premiers niet openbaar maken via sociale of andere media voor de officiële lancering van de collectie en de publicatie van het beeldmateriaal op de website van Premiers. §7. De Klant zal verkochte goederen bij de eindklant leveren uiterlijk 5 dagen na bestelling indien de eindklant in hetzelfde land verblijft en uiterlijk 10 dagen na bestelling indien de eindklant in een ander land verblijft. §8. Behoudens de uitdrukkelijke toekenning van een uitzondering door Premiers, zal Klant de goederen nooit uitsluitend online maar minstens ook in een fysiek verkooppunt aanbieden dat voldoet aan de hierna beschreven voorwaarden. §9. De Klant zal de goederen verkopen in een fysiek verkooppunt waarvan de ligging, de aankleding, het assortiment en de beleving aansluiten bij het luxe-imago van de goederen van Premiers. §10. De Klant zal in zijn fysiek verkooppunt voldoende oppervlakte voorzien en garandeert de ordelijke en overzichtelijke presentatie van minstens één exemplaar van alle items uit de collectie die door de Klant werden aangekocht. §11. De Klant zal geen goederen van Premiers verkopen in een fysiek verkooppunt gelegen op minder dan 15 kilometer afstand van een reeds voor de Klant erkende verdeler van Premiers. §12. De Klant zal de goederen van Premiers niet doorverkopen aan professionelen die geen door Premiers erkende verdeler zijn. §13. De Klant zal de goederen van Premiers niet verkopen via online of offline marktplaatsen van derde partijen. §14. De Klant verbindt zich ertoe de goederen van Premiers niet actief te verkopen in gebieden die exclusief zijn voorbehouden aan Premiers of door Premiers exclusief werden toebedeeld aan een andere distributeur.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 • 1. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas wanneer Premiers volledige betaling ontvangen heeft. §2. Het risico voor het behoud van de goederen gaat over naar de Klant op het ogenblik van de levering, die vanaf dan tot aan de volledige betaling van de goederen de bewaarder ervan is.  

Artikel 9: Aansprakelijkheidsbeperking

 • 1. De aansprakelijkheid van Premiers ten aanzien van de Klant, ook ten gevolge van een zware fout, is beperkt tot het netto aankoopbedrag van het order of de orders waarop de betreffende fout betrekking heeft. §2. Premiers is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen winstderving, verlies van een kans, opslagkosten, bewaringskosten en dergelijke.

Artikel 10: Intellectuele eigendom

 • 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van toepassing op de goederen van Premiers blijven exclusief eigendom van Premiers. §2. De Klant zal Premiers op de hoogte brengen van het bestaan van namaak of reproducties van de goederen van Premiers van zodra hij deze onder zijn aandacht krijgt. 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

 • 1. Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst tussen Premiers en de Klant.  §2. De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, is exclusief bevoegd om deze geschillen op te lossen.